INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.​

KDO JE SUBJEKTEM ÚDAJŮ?

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se subjektem údajů, resp. identifikovatelnou fyzickou osobou rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Rezidence Orlík, a.s., se sídlem Vystrkov 179, 262 72 Kozárovice, IČ: 241 28 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17266 (dále jen „Společnost“). 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa. 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, státní občanství, údaje o kreditní kartě (typ karty, číslo kreditní karty, název na kartě, datum vypršení platnosti a bezpečnostní kód), informace o pobytu, včetně data příjezdu a odjezdu, zvláštní požadavky, připomínky k vašim preferencím služeb (včetně preferencí pokojů, zařízení nebo jiných služeb), dále informace, které poskytnete ohledně svých marketingových preferencí nebo v průběhu účasti na průzkumech, soutěžích nebo propagačních nabídkách

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako je smlouva o přechodném nájmu;
vedení vnitřní evidence hostů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu i pro případné řešení sporů. 

Vaše osobní údaje zničíme, jakmile to bude prakticky možné, a to způsobem, který zajistí, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány. 

Pokud jsou fyzicky vytištěny, osobní údaje budou zničeny bezpečným způsobem, například skartací nebo spálením papírové dokumentace či jinak, a pokud budou uloženy v elektronické formě, budou osobní údaje zničeny technickým způsobem, který zajistí, že je nebude možné později obnovit či rekonstruovat. 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Občas je nezbytné Vaše osobní údaje sdílet. Může se tak stát v okamžiku, kdy využijeme poskytovatele služeb třetích stran. Můžeme jej využít k tomu, aby zpracovávali Vaše osobní údaje striktně naším jménem. Toto zpracování by bylo pro účely, jako je usnadnění plateb za rezervaci, zasílání marketingových materiálů nebo služby analytické podpory. Tyto procesy jsou vázány klauzulemi o důvěrnosti a nesmí používat vaše osobní údaje pro své vlastní nebo jiné účely. Dalším okamžikem, kdy zveřejňujeme osobní informace, je na žádost orgánů činných v trestním řízení, případně jiným vládním orgánům, v případě, že to vyžaduje zákon nebo je striktně nutné pro prevenci či odhalování nebo stíhání trestných činů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost rezidence Orlík a.s. přijala veškerá nezbytná opatření k tomu, aby mohla vaše osobní údaje a veškerá data, která společnosti poskytnete, bezpečně chránit. Především před neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Společnost přijala opatření, aby přístup k veškerým osobním údajům a dat měly pouze osoby plnící povinnosti v souladu s účelem zpracování osobních údajů. Rovněž naše společnost požaduje od našich přidružených společností a poskytovatelů služeb, s nimiž sdílíme osobní údaje, aby vynakládali maximální úsilí na zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. V případě online transakcí využíváme standardní technologická opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím našich stránek. Bohužel však nelze u žádného bezpečnostního systému či systému přenosu dat přes internet zajistit naprostou bezpečnost, proto Vás žádáme o dodržení náležité míry opatrnosti při poskytování Vašich osobních údajů.

Pro vaši ochranu osobních údajů Vás žádáme a doporučujeme, abyste neposílali čísla platebních karet nebo jiné důvěrné osobní údaje v e-mailu. 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automaticky v elektronické formě / manuálně pracovníky společnosti. 


POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost, 
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
pro účely přímého marketingu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKT
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Oznámení nebo způsobu, jakým Rezidence Orlík a.s. zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: matejkovahotelorlik@gmail.com

 

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketing, nabídek, informací o hotelu a jeho aktivitách. Sbjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů


Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.

Pouze nutné cookies
Funkční soubory cookies
Reklamní soubory cookies

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.​

KDO JE SUBJEKTEM ÚDAJŮ?

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se subjektem údajů, resp. identifikovatelnou fyzickou osobou rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Rezidence Orlík, a.s., se sídlem Vystrkov 179, 262 72 Kozárovice, IČ: 241 28 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17266 (dále jen „Společnost“). 

OBECNĚ – CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa. 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, státní občanství, údaje o kreditní kartě (typ karty, číslo kreditní karty, název na kartě, datum vypršení platnosti a bezpečnostní kód), informace o pobytu, včetně data příjezdu a odjezdu, zvláštní požadavky, připomínky k vašim preferencím služeb (včetně preferencí pokojů, zařízení nebo jiných služeb), dále informace, které poskytnete ohledně svých marketingových preferencí nebo v průběhu účasti na průzkumech, soutěžích nebo propagačních nabídkách

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako je smlouva o přechodném nájmu;
vedení vnitřní evidence hostů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu i pro případné řešení sporů. 

Vaše osobní údaje zničíme, jakmile to bude prakticky možné, a to způsobem, který zajistí, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány. 

Pokud jsou fyzicky vytištěny, osobní údaje budou zničeny bezpečným způsobem, například skartací nebo spálením papírové dokumentace či jinak, a pokud budou uloženy v elektronické formě, budou osobní údaje zničeny technickým způsobem, který zajistí, že je nebude možné později obnovit či rekonstruovat. 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Občas je nezbytné Vaše osobní údaje sdílet. Může se tak stát v okamžiku, kdy využijeme poskytovatele služeb třetích stran. Můžeme jej využít k tomu, aby zpracovávali Vaše osobní údaje striktně naším jménem. Toto zpracování by bylo pro účely, jako je usnadnění plateb za rezervaci, zasílání marketingových materiálů nebo služby analytické podpory. Tyto procesy jsou vázány klauzulemi o důvěrnosti a nesmí používat vaše osobní údaje pro své vlastní nebo jiné účely. Dalším okamžikem, kdy zveřejňujeme osobní informace, je na žádost orgánů činných v trestním řízení, případně jiným vládním orgánům, v případě, že to vyžaduje zákon nebo je striktně nutné pro prevenci či odhalování nebo stíhání trestných činů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost rezidence Orlík a.s. přijala veškerá nezbytná opatření k tomu, aby mohla vaše osobní údaje a veškerá data, která společnosti poskytnete, bezpečně chránit. Především před neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Společnost přijala opatření, aby přístup k veškerým osobním údajům a dat měly pouze osoby plnící povinnosti v souladu s účelem zpracování osobních údajů. Rovněž naše společnost požaduje od našich přidružených společností a poskytovatelů služeb, s nimiž sdílíme osobní údaje, aby vynakládali maximální úsilí na zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. V případě online transakcí využíváme standardní technologická opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím našich stránek. Bohužel však nelze u žádného bezpečnostního systému či systému přenosu dat přes internet zajistit naprostou bezpečnost, proto Vás žádáme o dodržení náležité míry opatrnosti při poskytování Vašich osobních údajů.

Pro vaši ochranu osobních údajů Vás žádáme a doporučujeme, abyste neposílali čísla platebních karet nebo jiné důvěrné osobní údaje v e-mailu. 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automaticky v elektronické formě / manuálně pracovníky společnosti. 


POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost, 
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
pro účely přímého marketingu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKT
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Oznámení nebo způsobu, jakým Rezidence Orlík a.s. zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: matejkovahotelorlik@gmail.com