Ubytovací řád

 1. Tento Ubytovací řád je součástí smlouvy o ubytování mezi Provozovatelem a Hostem. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášené hosty a zaručuje služby odpovídající dané kategorii.
 2. Smlouva o ubytování je uzavřena podpisem hosta na kartě profilu hosta, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě, resp. V tomto ubytovacím řádu anebo okamžikem připsání zálohy za pobyt na účet provozovatele na základě potvrzené závazné objednávky, kterou host potvrdí provozovateli do 48 hodin po provedené rezervaci pobytu.
 3. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 4. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat. V den příjezdu jsou pokoje a ostatní ubytovací jednotky k dispozici od 14:00 do 22:00 hod. Hosty přijíždějící po 22:00 hod. není hotel povinen ubytovat. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 10:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. Neuvolní-li host pokoj do 10:00 hodin, je mu provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, neuvolní-li host vilu/dvojdomek do 10:00 hodin, je mu provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč.
 5. Před začátkem pobytu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovní pasem) a současně vyplní profil hosta.
 6. V případě, že host odmítne předložit platný osobní doklad, hotel není povinen poskytnout ubytování.
 7. Za ubytování a poskytnuté služby host platí 50% zálohu ještě před pobytem, a to na základě závazné objednávky. Doplatek za pobyt host hradí nejpozději v den příjezdu hotově nebo platební kartou. Hotel akceptuje platbu platným voucherem. Voucher je host povinen Hotelu předložit při přihlášení.
 8. Wellness centrum je hostům přístupné pouze v době od 10:00 do 21:30 hod. Neopustí-li host wellness centrum do 21:30 hodin, je mu provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
 9. Ceny ubytování a služeb jsou k dispozici na recepci hotelu a na webových stránkách.
 10. Hotel je nekuřácký. Ve všech prostorách hotelu není povoleno kouřit. V případě nedodržení tohoto ustanovení Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
 11. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování.
 12. Při zranění nebo onemocnění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuelně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.
 13. Host je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
 14. Host je povinen chránit vybavení a zařízení hotelu proti poškození, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách a celém resortu.
 15. Host není oprávněn přemisťovat žádné zařízení nebo inventář z jednotlivých ubytovacích jednotek na jiná místa.
 16. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělé osoby ani na pokoji a ani v prostorách celého resortu.
 17. Host je povinen řídit se ubytovacím řádem, protipožárními směrnicemi, pokyny hotelu, návštěvním řádem wellness centra.
 18. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích resortu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.
 19. V celém resortu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně, střelivo a výbušniny.
 20. V celém resortu je přísně zakázáno rozdělávání ohně (s výjimkou míst k tomu určených), odpalování petard, zapalování lampionů a odpalování ohňostroje či jiné pyrotechniky. V případě nedodržení tohoto ustanovení Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
 21. Při ubytování ve vilách je nutné uhradit vratnou kauci ve výši 5 000 Kč, která musí být složena v den příjezdu na recepci. Vratná kauce slouží zejména pro pokrytí případných škod na majetku provozovatele a v případě porušení ustanovení tohoto řádu, slouží kauce ve stanovené výši rovněž k pokrytí stanovených smluvních pokut.
 22. Psi a jiná zvířata mohou být spolu s hostem ubytováni, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní hosty. Host je povinen po svém zvířeti uklízet exkrementy. Cena za pobyt zvířat se účtuje dle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host. V celém areálu musí být zvíře drženo na vodítku, přičemž nesmí být ponecháno uvázané na vodítku bez dozoru.
 23. Hostům je přísně zakázáno krmit zvířata v resortu. V případě nedodržení tohoto ustanovení Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. V případě, že zvíře bude na základě tohoto porušení přímo ohroženo na životě, či dojde k jeho úhynu, je host povinen uhradit veškeré škody jím způsobené. Dále je přísně zakázáno vstupovat do oplocených prostor.
 24. V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
 25. Host je povinen bez prodlení oznámit případné stížnosti a závady na straně hotelu. Stížnost je nutné uplatnit ihned a nejlépe písemnou formou.
 26. Host je povinen bezodkladně oznámit poškození, ztrátu nebo způsobenou škodu provozovateli.
 27. Po ukončení pobytu je host povinen uhradit otevřené účty na restauraci a recepci hotelu. V případě neuhrazení bude hostovi zaslána faktura.
 28. Hotel nenese zodpovědnost za cennosti vnesené do společných prostor a prostor určených k ubytování.
 29. Ve všech prostorách hotelu není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.
 30. Hostům je zakázáno vynášet sklo (zejména sklenice a jiné nádoby) mimo prostory restaurace a hotelovou terasu.
 31. Host je povinen po celém resortu jezdit nejvyšší rychlostí 40 km/hod. Hotel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo za odcizené věci ve vozidle.
 32. Každý host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností dle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostovi případné škody.
 33. Host je povinen se řídit tímto řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.
 34. Právní vztahy a další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.
 35. Vedení hotelu uvítá všechny návrhy a podněty hostů na zlepšení hotelového provozu.

 

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

Přejeme Vám příjemný pobyt.


Váš Hotel Orlík

 Informace o nakládání s osobními údaji 

Společnost Rezidence Orlík a.s. IČO: 24128350 se sídlem Vystrkov 179, Kozárovice 262 72 (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovní pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správcem uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.